مقاله بررسی اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتغال صنایع کارخانه ای استان خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۶۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتغال صنایع کارخانه ای استان خراسان
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
مقاله اشتغال
مقاله تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES)
مقاله رهیافت داده های تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرکیانی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر اشتغال در رده های مختلف تخصصی اعم از کل نیروی کار، نیروی کار ساده، نیروی کار ماهر، تکنسین و مهندسین مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مستقل عبارتند از شاخص ارائه اطلاعات، شاخص کسب اطلاعات، تعداد استفاده کننده از اینترنت و رایانه، ارزش افزوده، قیمت سرمایه، دستمزد و متغیر وابسته نیز نیروی کارشاغل می باشد.دوره زمانی مورد مطالعه ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و روش مورد استفاده برای برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج روش داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه عبارتند از: کلیه شاخص های فن آوری اثرمثبت و معنی دار بر اشتغال کل نیروی کار دارد که مبین غلبه اثر تولیدی بر اثر فرایندی است. در مورد نیروی کار ساده و ماهر اثر منفی بین شاخص های فن آوری و اشتغال تایید شده است که مبین عدم توانایی استفاده این رده های مختلف تخصصی از شاخص های فن آوری می باشد. شاخص های فن آوری اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال نیروی کار تکنسین و مهندسین در این استان دارند و فرضیه اثر مثبت این شاخص ها بر اشتغال تایید شده است.