مقاله بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم رقم چمران در شرایط آب و هوایی خوزستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگی
مقاله قوه نامیه
مقاله عملکرد بیولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لک شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی فر راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹-۹۰ در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل فرسودگی بذر در پنج سطح (شاهد، ۴۸، ۷۲، ۹۶ و ۱۱۰ ساعت) و تراکم بوته (۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ بوته در مترمربع) بودند. نتایج نشان داد که فرسودگی روی شاخص های مزرعه ای چون تعداد دانه در سنبله، تراکم سنبله، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تاثیر کاهنده ای داشت. مقایسه میانگین اثر ساده فرسودگی نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه مربوط به تیمار با سطح فرسودگی صفر ساعت (۴۱۷۹ کیلوگرم در هکتار) و کم ترین عملکرد دانه نیز مربوط به تیمار با سطح فرسودگی ۱۱۰ ساعت (۳۱۶۶ کیلوگرم در هکتار) بود. اثر تراکم بوته روی صفاتی از قبیل تراکم سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت نیز معنی دار بود. هم چنین عملکرد دانه هم بستگی مثبتی با عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تراکم سنبله و وزن هزاردانه داشت. در این تحقیق مشاهده شد که دما و مدت زمان فرسودگی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر وقوع و پیشرفت پدیده فرسودگی بذر محسوب می شوند از این رو توسعه فرسودگی با افزایش دما و مدت اعمال آن قابل پیش بینی می باشد.