مقاله بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر فاصله بلوک های کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استهلاک انرژی
مقاله بلوک های کف
مقاله دریچه کشویی
مقاله طول پرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نیا میرمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: ایوب زاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یاسی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای بررسی اثر فاصله بلوک های کف بر مشخصات پرش هیدرولیکی، پژوهش حاضر در قالب مطالعه آزمایشگاهی انجام شد. تعداد ۳۶ آزمایش در محدوده تغییرات عدد فرود، عمق پایاب نسبی و فاصله بلوک های کف از دریچه انجام گرفت. تحلیل ابعادی برای تفسیر نتایج و مطالعه تاثیر هر یک از پارامتر های موثر مورد استفاده صورت گرفت. نتایج نشان داد فاصله بلوک های کف از دریچه، اثر ناچیزی بر استهلاک انرژی نسبی دارد. افزایش عدد فرود از ۶٫۴ تا ۸، تنها منجر به افزایش ۸ درصد استهلاک انرژی نسبی ناشی از پرش هیدرولیکی شد. لیکن با افزایش عمق پایاب از ۵٫۲۶ تا ۷٫۳۶، استهلاک انرژی نسبی ۳۴ درصد افزایش یافت. نتایج راندمان استهلاک انرژی نشان داد که افزایش فاصله بلوک، اثری ناچیز بر راندمان استهلاک انرژی دارد. همچنین با افزایش عدد فرود و همچنین کاهش عمق پایاب نسبی مقدار راندمان استهلاک انرژی کاهش می یابد. نتایج همچنین نشان داد که افزایش فاصله بلوک های کف از ۰٫۱۸ به ۰٫۳۶، تاثیر قابل ملاحظه ای بر طول نسبی پرش هیدرولیکی دارد به گونه ای که این طول به طور میانگین حدود ۱۱۵ درصد افزایش می یابد.