مقاله بررسی اثر غلظت و حجم لیدوکائین بر شروع اثر و میزان موفقیت بلوک اینفراکلاویکولار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در پژوهنده از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت و حجم لیدوکائین بر شروع اثر و میزان موفقیت بلوک اینفراکلاویکولار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجم ماده بی حسی
مقاله شبکه بازویی
مقاله لیدوکائین
مقاله بی حسی موضعی
مقاله بلوک عصبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نایینی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بی حسی موضعی روشی مناسب برای انجام جراحیهای اندام فوقانی است ولی در میزان تاثیر غلظت، حجم و دوز کلی داروی تزریق شده بر میزان موفقیت بلوک حسی و حرکتی اختلافاتی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر غلظت و حجم ماده بی حس کننده موضعی بر زمان شروع بی حسی و کیفیت آن در جراحیهای ارتوپدی اندام فوقانی انجام شده است.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، ۶۰ بیمار ۸۵-۱۸ ساله با ASA کلاس I,II کاندیدای جراحی ارتوپدی اندام فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان اختر تهران بر اساس معیارهای ورود و پس از تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه به صورت تصادفی به دو گروه (n=30) لیدوکائین ۲% (۷ سی سی) و لیدوکائین ۱٫۳% (۱۰ سی سی) تقسیم شدند. برای انجام بی حسی موضعی از روش بی حسی اینفراکلاویکولار با استفاده از سونوگرافی استفاده شد. سطح بلوک حسی و حرکتی اندام مورد بررسی در محدوده هر یک از اعصاب مدین، اولنار، رادیال و موسکولوکوتانئوس هر ۵ دقیقه تا ۲۰ دقیقه ثبت و بین دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها: زمان شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه لیدوکائین ۱٫۳% به صورت معنی داری کوتاهتر از گروه لیدوکائین ۲% بود (۰٫۰۵>p). میزان موفقیت بلوک حسی و حرکتی نیز در گروه لیدوکائین ۱٫۳% بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (به ترتیب ۸۲٫۸% و ۷۸٫۶%، p>0.05). کیفیت بلوک حسی عصب موسکولوکوتانئوس و بلوک حرکتی عصب رادیال به صورت معنی داری در گروه لیدوکائین %۱٫۳ بهتر بود.
نتیجه گیری: حجم ماده تزریق شده در شروع سریعتر بلوک حسی و حرکتی شبکه بازویی موثر بوده ولی بر میزان موفقیت بلوک تاثیری ندارد.