مقاله بررسی اثر غلظت هیپوکلریت سدیم و مدت زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت هیپوکلریت سدیم و مدت زمان ضدعفونی کردن بذر بر خصوصیات جوانه های گندم رقم چمران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله هیپوکلریت سدیم
مقاله گندم
مقاله رقم
مقاله چمران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرینه محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و طول مدت های مختلف برای ضدعفونی کردن بذر گندم آلوده به آسپرژیلوس، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها چهار غلظت ۲، ۴، ۶ و ۸% هیپوکلریت سدیم و چهار زمان ۲، ۵، ۷ و ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد اثر غلظت و زمان اعمال هیپوکلریت سدیم بر روی طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه در سطح احتمال ۵% معنی دار شد. بیشترین طول ریشه چه مربوط به غلظت ۴% و ۷ دقیقه و طول ساقه چه مربوط به غلظت ۶% و ۷ دقیقه و وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه مربوط به ۸% و ۵ دقیقه بود. نتایج نشان داد امکان استفاده از اختلافات غلظت مواد ضدعفونی کننده در جهت بهبود مولفه های جوانه زنی تحت دماهای زیر مطلوب و نیز امکان بهبود دماهای پایه و مطلوب در گندم وجود دارد.