مقاله بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبک .Nannochloropsis sp بر رشد و بازماندگی Artemia franciscana که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر غلظت های متفاوت جلبک .Nannochloropsis sp بر رشد و بازماندگی Artemia franciscana
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Artemia franciscana
مقاله جلبک Nannochloropsis sp ،رشد
مقاله بازماندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناهیدی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی میرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرتمیا در بخش غذای زنده دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده تا جایی که در برخی موارد به عنوان غذای زنده منحصر بفرد ارزش پیدا کرده. در این مطالعه Artemia franciscana تخم گشایی شده در شرایط آزمایشگاهی در پنج تیمار(T, E, D, G, B) هر یک با سه تکرار با تراکم ۵۰۰ عدد در لیتر در ظروف کوچک ۴ لیتری با جلبک نانوکلروپسیس به مدت ۳ هفته تغذیه گردید.در طول مدت آزمایش تمامی شرایط مانند دما، شوری و pHجهت تمام تیمارها یکسان منظورگردید. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید ازنظر طول، تیمار E با تراکم ۱۶ میلیون، از نظر بازماندگی تیمار G با تراکم ۸ میلیون و از نظر وزن تیمارG با تراکم ۸ میلیون، وضعیت مناسب تری را نسبت به سایر تیمارها داشته اند و اختلاف معنی داری را با سایر تیمارها نشان دادند (p<0.05) هدف از اجرای این پژوهش بررسی اختلاف میان غلظتهای مختلف جلبک نانوکلروپسیس جهت تغذیه ناپلیوسهای آرتمیا و مقایسه این غلظتها جهت سنجش رشد و میزان بازماندگی ناپلیوسها بود.