مقاله بررسی اثر عمق کاشت و انواع مالچ برتسهیم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در نخود دیم (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عمق کاشت و انواع مالچ برتسهیم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در نخود دیم (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمق کاشت
مقاله تسهیم مواد فتوسنتزی
مقاله انتقال مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطری مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی محمداقبال
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی مختار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر انواع مالچ و عمق کاشت بر تسهیم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در نخود رقم ILC481، این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه در سال زراعی -۱۳۹۱ ۱۳۹۰ اجرا شد. کرت اصلی تیمار های مالچ شامل تیمار شاهد، مالچ کلش ذرت، مالچ کلش گندم، مالچ کود دامی، مالچ خاکی (استفاده از پنجه غازی) و آبیاری تکمیلی (یک نوبت آبیاری به منظور بررسی اثر انواع مالچ ها و مقایسه آن ها با شرایط ایده آل) بود و عمق کاشت (۴، ۸ و ۱۲ سانتی متر) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که در ساقه اصلی از نظر میزان عملکرد دانه و تعداد دانه در مترمربع بین تیمار های مالچ و عمق های مختلف کاشت اختلاف معنی داری وجود داشت. عملکرد دانه در ساقه اصلی در مالچ کلش گندم، مالچ خاکی، کلش ذرت، کود دامی و آبیاری تکمیلی به ترتیب ۴۳، ۲۴، ۲۳، ۲۲ و ۲۱۸ درصد نسبت به شاهد (بدون مالچ) افزایش داشته است. از نظر سهم انتقال مجدد ساقه در عملکرد و کارآیی ساقه در انتقال مواد به دانه بین عمق های مختلف کاشت اختلاف معنی داری وجود داشت. سهم کارآیی ساقه در انتقال مواد به دانه در عمق کاشت ۴، ۸ و ۱۲ سانتی متر به ترتیب ۱۱٫۳۸، ۸٫۲ و ۵٫۱۱ درصد بود. به طورکلی، با افزایش عمق کاشت و استفاده از تیمار های مالچی، کارآیی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ساقه به دانه و نقش انتقال مجدد در عملکرد کاهش یافت.