مقاله بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه رازیانه
مقاله اووسیت
مقاله گورامی سه خال
مقاله تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناجی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده صحافی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: سمائی تینا
جناب آقای / سرکار خانم: امانی نژاد پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی تاثیرعصاره گیاه رازیانه بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی ماده گورامی سه خال، در بهار ۱۳۹۱ در آزمایشگاه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی انجام پذیرفت .بدین منظور، ۶۰ عدد ماهی نابالغ با میانگین وزنی ۳-۲ گرم در ۶ گروه که شامل چهار گروه تیمار برای رازیانه (مقادیر ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن ماهی) و دو گروه شاهد (کنترل ۱ دریافت کننده ۲۰ میکرولیتر متانول و کنترل ۲ بدون تزریق) ،که هر گروه شامل ۱۰ تکرار بود مورد بررسی قرار گرفت. در روز بیستم پس از پایان دوره آزمایش ماهی ها بیهوش و تشریح شدند. ساختار بافت شناسی تخمدان و درصد شاخص گنادی ماهی های تحت تیمار، باگروه کنترل مقایسه گردید. نتایج بدست آمده در این بررسی در مورد شاخص رشد نشان داد، که اختلاف آماری معنی داری در تیمارهای تحت آزمایش و گروه کنترل وجود نداشت (p>0.001) از نظر GSI اختلاف آماری معنی داری در تیمارهای آزمایشی و گروه کنترل مشاهده شد (P<0.001) بررسی قطر و تعداد اووسیت ها نیز افزایش معنی داری را بین تیمارهای تحت آزمایش به ویژه تیمار ۶ در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.001) توجه به نتایج حاضر حاکی از تاثیر رازیانه بر رشدتخمدان و رسیدگی اووسیت ها می باشد.