مقاله بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله باروری
مقاله عصاره دانه کرچک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی می آبادی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کرچک گیاهی است با خواص گوناگون که برخی مطالعات خواص ضدباروری آن را نشان داده اند.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر روند اسپرماتوژنز و آسیب های آن در اسپرم است.
روش بررسی: ۳۵ سر موش نر به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال سالین و گروه های تجربی به ترتیب ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۵ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره هیدروالکلی کرچک به مدت ۳۰ روز دریافت کردند. ۱۰ روز پس از آخرین تزریق و بیهوشی حیوانات، اپیدیدیم و بیضه ها خارج شدند. خونگیری از قلب برای سنجش هورمون های جنسی انجام گرفت. پس از تهیه برش های عرضی از بیضه ها و رنگ آمیزی، شمارش رده های سلولی انجام شد. داده ها به روش آماری One – Way ANOVA و تست Tukey مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: وزن بیضه و اپیدیدیم راست، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوزوئید و لایدیگ در همه گروه های تجربی، همچنین قطر لایه ژرمینال در سه گروه ۲، ۳ و ۴ کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند (p<0.05). در گروه تجربی ۴ میزان دناتوره شدن DNA افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. میزان هورمون های جنسی و درصد اسپرم های زنده در گروه های تجربی ۳ و ۴ نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد.
نتیجه گیری: عصاره دانه کرچک باعث کاهش معنی دار در سلول های رده اسپرمی و میزان هورمون های جنسی می شود و میزان دناتوره شدن DNA اسپرمی در غلظت های بالاتر افزایش می یابد. در نتیجه این عصاره می تواند بر باروری تاثیر داشته و آنرا کاهش دهد.