مقاله بررسی اثر عصاره هسته انگور بر لیپید پراکسیداسیون ناشی از ایسکمی/ هیپوپرفیوژن در بافت استریاتوم موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره هسته انگور بر لیپید پراکسیداسیون ناشی از ایسکمی/ هیپوپرفیوژن در بافت استریاتوم موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی مغزی
مقاله عصاره هسته انگور
مقاله لیپید پراکسیداسیون
مقاله استریاتوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی راد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سرکاکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فربود یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری سیدمحمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایسکمی مغزی منجر به مرگ نورونی در بخش های آسیب پذیر مغزی می شود که ناشی از تولید رادیکال های آزاد و آسیب اکسیداتیو می باشد. در این مطالعه اثر تجویز خوراکی ۲۸ روزه عصاره هسته انگور(GSE)  ((100 mg/pkg بر استرس اکسیداتیو در مدل حیوانی ایسکمی هیپوپرفیوژن مزمن با قطع شریان های کاروتید عمومی دو طرفه (۲-VO) بررسی شد. تعداد ۳۰ سر موش صحرایی به گروه های کنترل، شاهد و ایسکمی تقسیم شدند. جهت ایجاد مدل ایسکمی شریان کاروتید عمومی دو طرفه جدا شده، از دو قسمت مسدود و از بخش میانی قطع شدند. و مغز تمامی موش ها جهت جدا سازی بافت استریاتوم و تست سنجش مالون دی آلدئید استخراج گردیدند. نتایج نشان داد که ایسکمی سبب افزایش اکسیدانتهای مغزی از جمله لیپید پراکسیداسیون که یکی از عوامل ناشی از استرس اکسیداتیو می باشد گردید (p<0.001) و درمان متعاقب ایسکمی با GSE، لیپید پراکسیداسیون را در استریاتوم به طور معنی داری کاهش داد (p<0.001).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج اثر مصرف عصاره هسته انگور در این تحقیق، این ترکیب می تواند اثر جاروب کنندگی و حذف اکسیدان ها را در بافت های حساس مغزی ایفا کرده و عملکرد آنها را بهبود بخشد و بنابراین می تواند به عنوان روشی جهت درمان این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.