مقاله بررسی اثر عصاره های قطبی و غیرقطبی ژل برگ گیاه صبرزرد (.Aloe vera L)، بر فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون تنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره های قطبی و غیرقطبی ژل برگ گیاه صبرزرد (.Aloe vera L)، بر فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون تنی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صبرزرد
مقاله آلفا آمیلاز
مقاله آلفا گلوکوزیداز
مقاله دیابت
مقاله مهار آنزیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح حسینی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری بهور
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرپناه ژینوس
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی زارچ علی
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی زارچ طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در مجاری گوارشی نقش مهمی در فرآیند تبدیل پلی ساکاریدها به گلوکز ایفا می کنند. مهار فعالیت این دو آنزیم یکی از روش های پیشگیری از افزایش گلوکز خون بعد از غذا، در بیماران دیابتی می باشد.
هدف: در این مطالعه تاثیر عصاره های مختلف ژل برگ گیاه صبر زرد (Aloe vera L.)، بر مهار آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون تنی بررسی شد.
روش بررسی: از پودر ژل برگ صبرزرد توسط حلال های هگزان، کلروفرم، اتیل استات و متانول فراکسیون های مختلف تهیه شد. اثر بازدارندگی عصاره های به دست آمده بر فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز بررسی شد. در این آزمایش، غلظتی از هر عصاره که برای مهار ۵۰ درصد از فعالیت آنزیم ها مورد نیاز است (IC50) به دست آمد و با مقدار مورد نیاز از آکاربوز، به عنوان کنترل مثبت مقایسه شد.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که درصد مهارکنندگی عصاره متانولی تام ژل گیاه صبرزرد بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در مقایسه با دیگر فراکسیون ها به صورت معنی داری بیشتر، ولی در مقایسه با آکاربوز کمتر بود. درصد مهاری عصاره متانولی و فراکسیون های اتیل استاتی و متانولی بر فعالیت آنزیم آلفا گلوکوزیداز در مقایسه با دیگر فراکسیون ها و همچنین در مقایسه با آکاربوز به صورت معنی داری بیشتر بود.
نتیجه گیری: عصاره تام متانولی ژل برگ گیاه صبرزرد اثر مهاری قوی تری روی آنزیم های آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در مقایسه با فراکسیون های هگزانی، کلروفرمی، اتیل استاتی و متانولی داشت.