مقاله بررسی اثر عصاره زالزالک بر یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرائی نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۷۹ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره زالزالک بر یادگیری احترازی غیرفعال در موش صحرائی نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره زالزالک
مقاله یادگیری احترازی غیرفعال
مقاله موش صحرائی
مقاله فلاونوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریه نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرانی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیکی و آزمایشات حیوانی نشان می دهد که رژیم های غذایی غنی از فلاونوئیدها می تواند تاثیر مثبتی بر مغز و کاهش شیوع اختلالات تخریب نورونی نظیر آلزایمر و پارکینسون داشته باشد. با توجه به عملکرد مثبت عصاره زالزالک در کاهش عوامل اکسیداتیو و دیگر ویژگی های مفید این گیاه در بررسی حاضر اثر تجویز عصاره زالزالک بر یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش صحرایی نر بالغ نژاد Wistar بررسی شد.
مواد و روش ها: ۲۴ سر موش صحرایی با وزن تقریبی ۳۰۰-۲۵۰ گرم به سه گروه اصلی (در هر گروه n=8) 1- کنترل منفی ۲- گروه شاهد (دریافت کننده حلال) ۳- گروه آزمایش دریافت کننده عصاره زالزالک تقسیم شدند. این عصاره بصورت روزانه به مقدار ۱۰۰mgkg به صورت گاواژ به مدت دو هفته تجویز گردید. آزمایش یادگیری اجتنابی غیرفعال توسط دستگاه شاتل باکس انجام گرفت. یک روز پس از مرحله اکتساب، آزمایش به خاطرآوری انجام شد به این ترتیب که حیوان در محیط روشن دستگاه قرار می گرفت بعد از ۳۰ ثانیه درب گیوتینی را باز نموده و مدت زمانی که طول می کشید تا وارد اتاق تاریک شود ثبت می گردید . داده ها توسط نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه دریافت کننده حلال و کنترل منفی از نظر زمان تاخیر ورود به اتاق تاریک و مدت زمان سپری شده در آن تفاوت معنی داری وجود نداشت اما بین گروه دریافت کننده عصاره زالزالک و گروه شاهد از نظر زمان تاخیر ورود به اتاق تاریک افزایش معنی دار و از نظر زمان سپری شده در اتاق تاریک کاهش معنی داری وجود داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که تیمار با عصاره زالزالک که غنی از ترکیبات فلاونوئیدی می باشد باعث بهبود یادگیری و حافظه شده است.