مقاله بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنوره اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنوره اولیه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسمنوره اولیه
مقاله فنالژین
مقاله داروهای گیاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بخردی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی صغری
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی نژاد خوشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و درمان اصلی آناستفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی می باشد. به علت عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی و سابقه مصرف رازیانه در طبسنتی به عنوان یک گیاه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف این مطالعه تعیین تاثیر رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسو کور تعداد ۵۰ دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب کرد و به طورتصادفی در دو گروه عصاره رازیانه و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای ۲ ماه متوالی درمان را از روز اول خونریزی به مدت ۳ روز برای ۴ بار درروز به کار بردند.
یافته ها: شدت درد در گروه رازیانه در مقایسه با قبل از درمان، کاهش یافت (P<0.000) مقایسه دو گروه نشان داده، تفاوت معنی داری در شدتدرد در سیکل دوم درمان وجود داشت و این کاهش، بیشتر در گروه رازیانه مشاهده شد. (P<0.006) مدت درد نیز در گروه عصاره رازیانه در دو ماه کاهش داشت (P<0.00).میزان مصرف مسکن نسبت به قبل درمان در گروه رازیانه کمتر بوده؛ اما در مقایسه با دارونما معنی دار نبودهاست.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می رسد عصاره رازیانه می تواند باعث کاهش شدت دیسمنوره شود. در این زمینه انجام پژوهش هایی با طول مدت و تعداد نمونه بیشتر برای حصول اطمینان و اظهار نظر قطعی، ضروری است.