مقاله بررسی اثر عصاره الکلی دانه شنبلیله بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش آزمایشگاهی نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره الکلی دانه شنبلیله بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش آزمایشگاهی نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنبلیله
مقاله موش آزمایشگاهی
مقاله بیضه
مقاله تستوسترون
مقاله LH ،FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل جمعیت یکی از مسائل مهم در جوامع می باشد که اغلب با استفاده از داروهای شیمیایی پیشگیری از بارداری انجام میشود. امروزه دستیابی به روش های مطمئن تر که عوارض جانبی کمتری داشته باشد و همچنین توسط مردان کاربرد داشته باشند مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق سعی در بررسی اثرات دانه شنبلیله بر روی اسپرماتوژنز دارد. در این مطالعه، از موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد NMRI، ۳ ماهه (وزن تقریبی ۳±۳۰ گرم) استفاده گردید. حیوانات به ۴ گروه تجربی و یک گروه کنترل (هر گروه ۸ موش) تقسیم شوند. چهار گروه تجربی به مدت ۱۶ روز به ترتیب دوزهای ۷۰، ۱۴۰، ۲۸۰ و ۵۶۰، میکرولیتر بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره الکلی دانه شنبلیله دریافت کردند. در همین مدت گروه کنترل، سرم فیزیولوژی را به صورت درون صفاقی دریافت کردند. سپس در روز ۱۷ خونگیری به عمل آمد و میزان هورمون های تستوسترون، FSH و LH مورد سنجش قرار گرفت. بعد از خونگیری، حیوانات هر گروه مورد مطالعات مورفومتریک و هیستولوژیک قرار گرفتند. وزن و حجم بیضه، وزن اپیدیدیم و تعداد اسپرم های موجود در اپیدیدیم مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی آماری از تست ANOVA استفاده شد و آزمون تکمیلی Tukey انجام شد (۰٫۰۵>P). بین وزن و حجم بیضه و وزن اپیدیدیم گروه های تجربی با کنترل اختلاف معنی دار مشاهده نشد. در میزان هورمون تستوسترون و LH بین گروه کنترل و گروه های تجربی اختلاف معنی دار مشاهده نشد ولی در میزان FSH بین گروه کنترل و گروه های تجربی اختلاف معنی دار مشاهده شد. همچنین در میزان اسپرم موجود در اپیدیدیم بین گروه کنترل و گروه های تجربی کاهش معنی دار مشاهده شد. کاهش چشمگیر در میزان اسپرم ها در نتیجه کاهش میزان هورمون FSH نشانگر تاثیر دانه گیاه شنبلیله در کاهش فعالیت های تولیدمثلی جنس نر می باشد.