مقاله بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه درمنه (Artemisia Aucheri) بر سمیت کلیوی ناشی از کلرید جیوه دو ظرفیتی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه درمنه (Artemisia Aucheri) بر سمیت کلیوی ناشی از کلرید جیوه دو ظرفیتی در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمنه
مقاله سمیت کلیوی
مقاله کلرید جیوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اسدی پور هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری جابری علی
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نژادحسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امین فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: اله توکلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فلزات سنگین از طریق افزایش تولید رادیکال های آزاد اکسیژن در بافت کلیه سبب سمیت کلیوی در انسان و حیوانات می شوند. ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی گزینه های مناسبی برای حفاظت در برابر مسمومیت ناشی از این مواد هستند. در تحقیق حاضر برای اولین بار اثر حفاظتی عصاره آبی الکلی گیاه درمنه بر سمیت کلیوی ناشی از کلرید جیوه ارزیابی گردید.
روش بررسی: در این تحقیق از ۲۸ سر موش سوری نر استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی در ۴ گروه و در هر گروه ۷ سر موش قرار داده شد: ۱- کنترل، ۲- کلرید جیوه، ۳- کلرید جیوه با عصاره درمنه و ۴- عصاره درمنه. دوز کلرید جیوه ۱٫۵ mg/kg عصاره درمنه ۲۰۰ mg/kg روزانه به مدت ۸ روز بصورت داخل صفاقی تزریق شدند. در پایان روز هشتم نمونه های خونی تهیه و سمیت کلیوی توسط اندازه گیری غلظت سرمی اوره و کراتینین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری (دستگاه SINCO) و کیت های اختصاصی (شرکت پارس آزمون) به طور غیرمستقیم اندازه گیری شد. نتایج بصورت Mean ± SEM با کمک نرم افزار SPSS گزارش گردید. جهت تعیین تفاوت بین میانگین ها از آنالیز واریانس یک طرفه و متعاقب آن تست Tukey استفاده و سطح معنی دار بودن p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: عصاره گیاه درمنه سبب کاهش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در گروه عصاره با کلرید جیوه در مقایسه با گروه کلرید جیوه شد. همچنین کلرید جیوه سبب افزایش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که عصاره درمنه اثر حفاظتی در برابر سمیت کلیوی ناشی از فلزات سنگینی مثل جیوه دارد.