مقاله بررسی اثر عصاره آبی-الکلی برگ گیاه کلپوره بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر عصاره آبی-الکلی برگ گیاه کلپوره بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلپوره
مقاله مسمومیت کلیوی
مقاله کلرید جیوه
مقاله موش سوری نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بنی اسدی پور هانیه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ایوبی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نگهبانان طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در گیاهان دارویی نماینده های مناسبی برای حفاظت در برابر مسمومیت ناشی از آلاینده های صنعتی هستند. در تحقیق حاضر اثر حفاظتی عصاره آبی الکلی برگ گیاه کلپوره (Teucrium polium) بر مسمومیت کلیوی ناشی از کلرید جیوه ارزیابی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی از ۲۸ سر موش سوری نر استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی در ۴ گروه شاهد، گروه دریافت کننده کلرید جیوه، گروه دریافت کننده کلرید جیوه همراه با عصاره کلپوره و گروه دریافت کننده عصاره کلپوره تقسیم شدند. دوزهای کلرید جیوه و عصاره کلپوره به ترتیب ۱٫۵ mg/kg و ۲۰۰ mg/kg روزانه به مدت ۸ روز به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. در پایان، نمونه های خونی تهیه و مسمومیت کلیوی توسط اندازه گیری غلظت سرمی اوره و کراتینین با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و کیت های اختصاصی بطور غیر مستقیم اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و متعاقب آن تست Tukey در نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: کلرید جیوه سبب افزایش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در مقایسه با گروه شاهد شد (
p<0.05)، عصاره گیاه کلپوره توانست کاهش معنی داری در غلظت سرمی اوره و کراتینین در گروه عصاره با کلرید جیوه در مقایسه با گروه کلرید جیوه ایجاد نماید (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج ما نشان داد که عصاره کلپوره اثر حفاظتی در برابر مسمومیت کلیوی ناشی از فلزات سنگینی مثل جیوه دارد.