مقاله بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداقل غلظت کشندگی
مقاله حداقل غلظت مهارکنندگی
مقاله گیاه کلپوره
مقاله میکروارگانیسم ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی یزدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده بهبهانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سورشجانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کلپوره یا مریم نخودی با نام علمی Teucrium polium متعلق به تیره نعناع، به صورت گسترده در طب سنتی جهت درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در گیاه کلپوره، به نظر می رسد این گیاه دارای اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های آبی و اتانولی گیاه کلپوره بر Escherichia coli PTCC 1330، Staphylococcus aureus PTCC 1337، Staphylococcus epidermidis PTCC 1435، Streptococcus pyogenes PTCC 1447 و Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310 در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی، اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار (دیسک) مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (
Minimum Inhibitory Concentration ; MIC) و حداقل غلظت کشندگی (Minimum Bactericidal Concentration ; MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 17 وتوسط آزمون های آماری آنوا و دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی بر
Streptococcus pyogenes ، Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus aureus اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره آبی و اتانولی برای Pseudomonas aeruginosa به ترتیبmg/ml 64 و۳۲ وMBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص Pseudomonas aeruginosa به ترتیبmg/ml 256 و ۱۲۸ بود. Pseudomonas aeruginosa بیشترین مقاومت را در برابر عصاره های آبی و الکلی کلپوره نشان داد.
نتیجه نهایی: عصاره اتانولی گیاه کلپوره در شرایط آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli بعنوان باکتری گرم منفی و Streptococcus pyogenes ، Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus aureus به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.