مقاله بررسی اثر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بر منحنی رشد و تولید شیگا توکسین ۲ باکتری اشرشیا کلی O157: H7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاهان دارویی از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بر منحنی رشد و تولید شیگا توکسین ۲ باکتری اشرشیا کلی O157: H7
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن شیرازی
مقاله اشرشیاکلی O157:H7
مقاله شیگاتوکسین ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: زهرایی صالحی تقی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: گندمی نصرآبادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نگین
جناب آقای / سرکار خانم: خنجری علی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری میرقائد علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فقیه فرد پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاه آویشن شیرازی که از گیاهان دارویی در طب سنتی ایرانی بوده بر باکتری های بیماریزای مواد غذایی مانند اشرشیاکلی O157:H7 که مسوول شیوع بیماری های غذا زاد و عامل ایجاد هموراژیک کولیت و سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) می باشد ضروری به نظر می رسد.
هدف: بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر رشد و تولید شیگا توکسین ۲ اشرشیاکلی O157:H7 می باشد.
روش بررسی: حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) اسانس آویشن شیرازی برای اشرشیاکلی O157:H7 به روش براث ماکرودایلوشن، تاثیر غلظت های تحت بازدارنده اسانس، بر منحنی رشد باکتری طی ۲۴ ساعت توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری و تولید شیگاتوکسین ۲ با استفاده از کیت تعیین شد.
نتایج: در این مطالعه میزان MIC و MBC اسانس آویشن شیرازی برای باکتری مورد مطالعه به ترتیب ۰٫۰۴ و ۰٫۰۶ درصد به دست آمد. مقادیر OD600 طی ۲۴ ساعت مجاورت باکتری با غلظت MIC و غلظت های تحت بازدارنده اسانس در دو دما نشان دهنده تاثیر معنی دار (P<0.05) آن غلظت ها بر رشد باکتری E.coli O157:H7 بوده و مجاورت باکتری با غلظت های مختلف اسانس در دما ۳۵ درجه سانتی گراد باعث کاهش تولید شیگاتوکسین ۲ شده و افزایش غلظت اسانس تا ۰٫۰۲ درصد (معادل ۵۰ درصد MIC) در این دما اثر بازدارندگی بر تولید شیگاتوکسین ۲ در این سویه باکتریایی می گذارد.
نتیجه گیری: می توان از این اسانس در غلظت بازدارنده رشد جهت جلوگیری از رشد E.coli O157:H7 و در غلظت های تحت بازدارنده جهت جلوگیری از تولید شیگا توکسین آن در صنایع غذایی استفاده نمود.