مقاله بررسی اثر ضد دردی رژیم غذائی حاوی روغن کنجد در موش های صحرائی نر جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۶۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضد دردی رژیم غذائی حاوی روغن کنجد در موش های صحرائی نر جوان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن کنجد
مقاله اسید چرب غیراشباع
مقاله لسیتین
مقاله درد
مقاله تست hot plate
مقاله تست فرمالین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپورکارگر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شفاهی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: کسمتی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روغن کنجد به عنوان حلال بعضی داروها در بررسی های فیزیولوژیک و فارماکولوژیک به کار می رود. با توجه به این که این روغن دارای مقادیر زیادی اسید چرب غیر اشباع و همچنین لسیتین می باشد، می تواند برخی از عملکردهای فیزیولوژیک بدن را تحت اثر قرار دهد. در این تحقیق اثر رژیم غذائی حاوی روغن کنجد به مدت یک، دو و چهار هفته برآستانه درد حاد مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه از موش های صحرائی نر N-MRI با وزن ۲۰±۲۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات به دو گروه تقسیم شدند: ١) گروه کنترل که غذای معمولی دریافت کردند.۲ ) گروه آزمایش که شامل سه زیر گروه بود. در این زیرگروه ها موش ها بطور متناوب به ترتیب ۲۸، ۴۲ و ۵۶ روز با پلیت های حاوی روغن کنجد ۱۰% تغذیه گردیدند. در پایان هر دوره، تست hot plat و یا تست فرمالین انجام گردید. داده ها توسط ANOVA یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
مقایسه آماری نشان داد که رژیم حاوی روغن کنجد در ۲۸ روز با (P<0.002) و در ۴۲ روز با (P<0.03) و در ۵۶ روز با (P<0.005) آستانه درک درد را در مقایسه با رژیم معمولی، در تست hot plate، افزایش داده است. تست آماری LSD بصورت مقایسه Post hoc نشان داد که رژیم حاوی روغن کنجد در  28روز با (P<0.0001) و در ۴۲ روز با (P<0.0003) و در ۵۶ روز با (P<0.0001) درفاز اول و همچنین این رژیم در ۴۲ روز با (P<0.03) و در ۵۶ روز با (P<0.0005) در فاز دوم توانست بی دردی ایجاد کند.
نتایج نشان داد که رژیم غذایی حاوی روغن کنجد می تواند آستانه درک درد را در تست hot plat افزایش داده و در تست فرمالین ایجاد بی دردی کند. به نظر می رسد، وجود برخی مواد مثل لسیتین که پیش از استیل کولین می باشد و یا وجود برخی اسیدهای چرب غیراشباع مثل لینولئیک اسید (با تغییر سیالیت غشا یا دخالت در متابولیسم پروستاگلاندین ها و یا تاثیر بر سیستم گاباارژیک) موجب این امر باشند.