مقاله بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به روش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضد باکتری مخلوط سیلر AH26 با دو نوع آنتی بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس به روش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموکسی سیلین
مقاله انتروکوکوس فوکالیس
مقاله سیلر AH26
مقاله مینوسیکلین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نسب سیدنیما
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبریان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای جلوگیری از رشد باکتری های باقی مانده پیشنهاد شده که مواد پرکننده کانال و سیلرها خصوصیت ضد میکروبی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتری مخلوط AH26 با دو نوع آنتی بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، خاصیت ضد میکروبی آموکسی سیلین و مینوسیکلین که به صورت جداگانه به سیلر AH26 اضافه شده بودند بر روی انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه اول سیلر AH26 با آنتی بیوتیک آموکسی سیلین ۲۵ درصد، گروه دوم سیلر AH26 با آنتی بیوتیک مینو سیکلین ۲۵ درصد، در گروه سوم سیلر AH26 و در گروه چهارم آب مقطر استفاده شد. نمونه ها در محیط کشت آگار که با انتروکوکوس فکالیس تلقیح شده بود قرار گرفتند. نمونه ها به مدت هفت روز در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد تحت شرایط بی هوازی انکوبه شده و قطر مهار رشد در۲۴، ۴۸، ۷۲ ساعت و یک هفته پس از آن بر حسب میلی متر اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس دو سویه، Repeated measures ANOVA و Tukey HSD مورد ارزیابی قرار گرفتند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: نتایج نشان داد افزودن هر دو نوع آنتی بیوتیک با غلظت ۲۵ درصد به سیلر AH26، نواحی ممانعت از رشد وسیعی نسبت به سیلر خالص ایجاد کرد (۰٫۰۰۱>p value). در گروه ۱ و ۲ با افزایش دوره انکوباسیون از ۲۴ ساعت به ۷۲ ساعت، تفاوت معنی داری در نواحی ممانعت از رشد باکتری ایجاد شد، اما تفاوت بین ۷۲ ساعت و یک هفته معنی دار نبود. بیش ترین خاصیت ضد میکروبی متعلق به گروه حاوی آموکسی سیلین بود.
نتیجه گیری: مخلوط کردن سیلر AH26 با آموکسی سیلین و مینوسیکلین خاصیت ضد میکروبی سیلر در برابر انتروکوکوس فوکالیس را افزایش می دهد.