مقاله بررسی اثر ضدعفونی کنندگی ماکرویو و هیپوکلریت سدیم ۰٫۱ درصد بر مسواک های آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ضدعفونی کنندگی ماکرویو و هیپوکلریت سدیم ۰٫۱ درصد بر مسواک های آلوده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضد عفونی
مقاله مسواک
مقاله ماکرویو
مقاله هیپوکلریت سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهفرنیا پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: ثامتی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نیا عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مسواکهای آلوده نقش مهمی در انتقال عفونت و بیماری دارند. بنابراین ضدعفونی کردن مسواکها ازگسترش عفونت و بیماری جلوگیری می کند. هدف از این مطالعه بررسی دو روش ضدعفونی کردن مسواک توسط هیپو کلریت سدیم و ماکرویو می باشد که بر روی سه میکروب استافیلوکوک ارئوس، استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی از ۹۰ مسواک استفاده شد. مسواک ها به ۹ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. مسواکها با سوسپانسیون استاندارد استرپتوکوکوس موتانس، استافیلوکوکوس آرئوس و کاندیدا آلبیکنس در آزمایشگاه آلوده شدند. سپس با هیپوکلریت سدیم ۰٫۱ درصد و ماکرویو به ترتیب به مدت ۱۰ و یک دقیقه ضد عفونی شدند پس از ضدعفونی کردن مسواکها، باکتریهای باقی مانده بر سطح آنها کشت و شمارش شدند. آنالیز تعداد واحدهای کلونیهای تشکیل شده باقی مانده در مسواکها با تستهای کروسکال والیس و من ویتنی انجام شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد بین عوامل ضد عفونی کننده تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که اثر ضد عفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم بر روی استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس موثرتر از آب مقطر و ماکرویو است (P<0.05). این در حالی است که اثر ضد عفونی کنندگی ماکرویو بر روی استافیلوکوک ارئوس از دو عامل دیگر موثرتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه برای ضدعفونی کردن مسواک، هیپوکلریت سدیم در مورد استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس و استفاده از ماکرویو در مورد استافیلو کوک ارئوس موثر است.