مقاله بررسی اثر سینرژیسمی آنتی بیوتیک های وانکومایسین و سفیپیم بر روی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی مقاوم به متی سیلین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سینرژیسمی آنتی بیوتیک های وانکومایسین و سفیپیم بر روی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی مقاوم به متی سیلین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوک
مقاله سینرژیسم
مقاله وانکومایسین
مقاله سفیپیم
مقاله حداقل غلظت ممانعت از رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرعمادی سید‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق معروفی شهنام
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اگرچه از وانکومایسین جهت درمان استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین استفاده می شود، اما استفاده از این آنتی بیوتیک به تنهایی برای درمان بیمارانی که به هر دلیل دچار ضعف ایمنی هستند، ممکن نیست. از سوی دیگر، آنتی بیوتیک سفیپیم نیز اثر کشندگی روی باکتری های گرم مثبت از جمله استافیلوکوک ها را دارا می باشد. به همین دلیل، در این مطالعه اثر سینرژیسمی دو آنتی بیوتیک وانکومایسین و سفیپیم بر روی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی در شرایط in vitro مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه ۱۰۰ نمونه بالینی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی شامل نمونه های خون و ادرار از بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) در مدت یک سال جمع آوری، جداسازی، تشخیص و مورد بررسی قرار گرفت. از روش اصلاح شده Kirby and Bauer برای تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی و از روش تهیه رقت در لوله برای تعیین MIC بر اساس رهنمودهای NCCLS استفاده گردید.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد پس از اضافه کردن وانکومایسین به سفیپیم کاهش رشد استافیلوکوک های کواگولاز مثبت مقاوم به متی سیلین از %۳٫۵ به %۱۰۰ رسید. همچنین اثر دو آنتی بیوتیک فوق بر سویه های استافیلوکوک های کواگولاز منفی مقاوم به متی سلین باعث شد تا کاهش رشد آنها از % ۴٫۵به %۱۰۰ برسد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که دو آنتی بیوتیک ذکر شده اثر سینرژیسمی بر روی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی داشتند.