مقاله بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و مهار رشد سلولی داروی آتورواستاتین بر رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و مهار رشد سلولی داروی آتورواستاتین بر رده سلولی سرطان پستان (MCF-7)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتورواستاتین
مقاله سلول سرطانی پستان
مقاله سنجش به روش رنگ سنجی
مقاله سلول توموری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ آبادی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به رشد روزافزون سرطان استفاده از ترکیباتی که خاصیت ضد توموری دارند، مورد استقبال می باشد. استاتین ها دارای اثرات وابسته به دوز دوگانه ای در جهت مهار و تحریک رشد سلولی می باشند، لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیتوتوکسیسیته و مهار رشد سلولی داروی آتورواستاتین بر روی رده سلولی MCF7 پرداخته شد.
روش بررسی: سلول های توموری MCF7 در محیط کشت RPMI1640 حاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت گردید. سپس سلول ها با غلظت های متفاوت آتورواستاتین در محیط کشت تیمار شدند و درصد زنده مانی سلول ها با روش های رنگ سنجی تریپان بلو و MTT به منظور تعیین دوز و زمان مناسب جهت تحریک رشد یا سمیت آتورواستاتین تعیین گردید. همچنین تغییرات مورفولوژیکی سلول ها از قبیل میزان چسبندگی بر بستر و میزان گرانوله شدن سیتوپلاسم و هسته، توسط میکروسکوپ معکوس ارزیابی شد. داده ها به کمک آزمون های آماری T-Tukey و Anova در سطح P<0.05 تحلیل شد.
یافته ها: پس از ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت هیچ تفاوت معنی دار آماری در درصد بقای سلولی MCF7 کشت شده در تیمار با دوزهای ۰٫۱ و ۱ میکرومول آتورواستاتین نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد (P>0.05). اما درصد بقای سلولی MCF7 کشت شده در تیمار با آتورواستاتین ۱۰ میکرومول در زمان های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد (P<0.05).
نتیجه گیری: داروی آتورواستاتین با غلظت ۱۰ میکرو مول منجر به کاهش درصد زنده مانی سلول های سرطان پستان انسان (MCF7) در زمان های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت شد.