مقاله بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام گندم
مقاله سولفات روی
مقاله عملکرد دانه
مقاله مراحل نمو
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرطالبی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود روی در گیاهان از طریق کاهش تولید مواد فتوسنتزی و اکسین موجب نقصان رشد و عملکرد دانه گندم می گردد. به منظور تعیین اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید، با آرایش کرت های خرد شده به صورت بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زارعی ۱۳۸۶-۸۷ به اجرا در آمد. فاکتور اصلی شامل سطوح، صفر، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم سولفات روی (حاوی ۳۶ درصد روی) در هکتار و فاکتور فرعی ارقام زرین، الوند و شهریار بود. افزایش سطوح سولفات روی باعث افزایش معنی دار وزن خشک گیاه در اوایل ساقه دهی و وزن خشک برگ، ساقه، سنبله و وزن خشک کل در مرحله گرده افشانی و بیوماس کل، عملکرد دانه و شاخص برداشت در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک گردید. ارقام زرین و الوند به طور معنی داری وزن خشک برگ، ساقه، سنبله، وزن خشک کل در گرده افشانی و بیوماس کل، عملکرد دانه و شاخص برداشت بیشتری نسبت به رقم شهریار در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک داشتند. افزایش سطوح سولفات روی و ارقام تاثیری بر مراحل نموی نداشتند. در این مطالعه بیشترین رشد رویشی و عملکرد دانه با مصرف ۶۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار در ارقام الوند و زرین (به ترتیب ۱۰۰۴۰ و ۱۰۰۳۰ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. لذا این مقدار سولفات روی در هکتار و ارقام الوند و زرین ممکن است برای تولید گندم در شرایطی مشابه با مطالعه حاضر مناسب باشد.