مقاله بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیت فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سه نوع خاک ورزی بر روی خصوصیت فیزیکی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله روش های خاک ورزی
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد و رطوبت خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی بوگر امین اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ده آبادی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر حفظ رطوبت، عملکرد و اجزای عملکرد، چند رقم سویا، آزمایشی در قالب طرح کرت های یک بار خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه تهران با مشخصات جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا ۱۳۲۱ متر، طول جغرافیایی ۵۱ درجه شرقی، عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۴۸ دقیقه شمالی اجرا شد. تیمارها سه روش مختلف خاک ورزی شامل روش متداول (شخم با گاوآهن برگردان دار + دو بار دیسک عمود بر هم + لولر + بذرکار)، روش حداقل خاک ورزی (دو دیسک عمود بر هم). و روش بدون خاک ورزی (کاشت مستقیم بذر در زمین زراعی). به عنوان سطوح عامل اصلی و سه رقم سویا ویلیامز، وجوودانکا و ورنا به عنوان سطوح عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که روش های مختلف خاک ورزی تاثیر معنی داری (P>0.01). بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف داشتند به طوری که عملکرد دانه در خاک ورزی متداول با میانگین ۲۵۹۳ کیلوگرم به طور معنی داری بیشتر از دو روش دیگر خاک ورزی بود در حالی که خاک ورزی حداقل با بدون خاک ورزی تفاوت معنی داری با هم نداشتند. عملکرد بیولوژیک در خاک ورزی متداول با میانگین ۵۹۹۴ کیلوگرم در هکتار بالاتر از دو خاک ورزی دیگر قرار گرفت و حداقل خاک ورزی با میانگین ۴۷۹۱ کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار را نشان داد.