مقاله بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل های اندودنتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل های اندودنتیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول ظهور و ثبوت
مقاله دقت تشخیصی
مقاله فیلم رادیوگرافی دندانی
مقاله فایل اندودنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نشان سیما
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی آیسان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحیدر پناهی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به استفاده وسیع رادیوگرافی در انجام درمانهای ریشه و اهمیت سن محلول ظهور و ثبوت در دستیابی به یک تشخیص قطعی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر سن محلول ظهور و ثبوت بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل های اندودنتیک در فیلم های D-speed،E-speed و E/F-speed انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی تشخیصی، رادیوگرافی ها با استفاده از محلول ظهور و ثبوت شش هفته ای ظاهر شدند. پنج نفر از دستیاران اندو و رادیولوژی به صورت تصادفی تصاویر را مشاهده و موقعیت نوک فایل اندو را با یک شاخص سه قسمتی تعیین کردند. میزان Az به عنوان شاخص دقت تشخیصی لحاظ و اثر نوع فیلم مصرفی و اندازه فایل اندو با آزمونهایOne way ANOVA ،Tukey وt-Student بررسی شد.
یافته ها: دقت تشخیصی فیلم های D-speed و E-speed یکسان و بالاتر از فیلم E/F-speed بود (p<0.0001)، میانگین Az در محلول تازه، دو هفته ایی و چهار هفته ایی در فیلم هایD ،E وE/F به ترتیب برابر ۰٫۲۰۸۰, ۰٫۶۷۲۴, ۰٫۶۱۹۶, ۰٫۳۴۹۸, ۰٫۵۷۱۸, ۰٫۵۸۷۲, ۰٫۳۵۷۸, ۰٫۵۵۳۸, ۰٫۵۸۸۲ بود. سن محلول تا چهار هفته اثر منفی بر دقت تشخیصی فیلم های D و E نداشت ولی دقت تشخیصی فیلم E/F-speed را در هفته چهار کاهش داده بود. همچنین عدم دوام محلول برای هفته شش نشان داده شد. مشاهده گران دقت تشخیصی بیشتری در هنگام قرارگیری فایل اندو با اندازه ۱۵در مقایسه با اندازه ده در هر سه سن محلول نشان دادند (p<0.0001)، به طوری که میانگین Az در قرارگیری فایل با اندازه ده و ۱۵ در محلول تازه برابر ۰٫۳۹۸۴ و ۰٫۶۰۱۶، در محلول دو هفته ای برابر ۰٫۳۷۳۲ و ۰٫۶۲۶۸ و در محلول چهار هفته ایی برابر ۰٫۲۷۷۴ و ۰٫۷۲۲۶ برآورد گردید.
نتیجه گیری: سن محلول ظهور و ثبوت تا چهار هفته پس از مصرف اثری در دقت تشخیصی فیلم های D-speed و E-speed نداشته است. در فیلم E/F-speedباید سن محلول دو هفته و کمتر باشد، هر چند که دو فیلم E و D در تمامی موارد دقت تشخیصی بیشتری نسبت به آن داشتند.