مقاله بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Myrtus communis بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Myrtus communis بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمیت سلولی
مقاله عصاره اتانولی
مقاله Myrtus communis
مقاله رده سلولی Hela
مقاله رده سلولی MCF7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده خامنه سحر
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاه Myrtus communis در غلظت های ۱۰، ۷٫۵، ۵، ۲٫۵، ۱٫۲۵، ۰٫۶۲۵، ۰٫۳۱۲، ۰٫۱۵۶ میلی گرم بر میلی لیتر بر روی رده سلول های سرطانی Hela و MCF7 انجام گرفت. سلول های Hela و MCF7 در محیط PRMI1640 حاوی سرم جنین گاو، پنی سیلین و استرپتومایسین در انکوباتور ۳۷ درجه و اتمسفر حاوی CO2 %5 و ۹۵% رطوبت در فلاسک های استریل کشت داده شدند. سپس سلول ها با رقت های مختلف عصاره گیاه M.communis به مدت ۷۲ ساعت تیمار شدند و سمیت سلولی عصاره با استفاده از آزمون MTT تعیین گردید. نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول های Hela نشان می دهد که عصاره اتانولی M.communis در غلظت های (p£۰٫۰۵) ۱٫۲۵ و (p£۰٫۰۲) ۰٫۳۱۲ و ۰٫۱۵۶ میلی گرم بر میلی لیتر بعد از ۷۲ ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است، بطوریکه بالاترین درصد مهار رشد در غلظت ۰٫۶۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر و به میزان ۸۲٫۳۳ درصد بوده است. همچنین نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول های MCF7 نشان می دهد که عصاره اتانولی M.communis در غلظت های ۲٫۵، ۱٫۲۵، ۰٫۳۱۲ (p£۰٫۰۲) و (p£۰٫۰۰۱) ۰٫۶۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر بعد از ۷۲ ساعت، رشد سلول ها را بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است، بطوری که بالاترین درصد مهار رشد در غلظت ۱٫۲۵ میلی گرم بر میلی لیتر و به میزان ۷۰٫۶۴% بوده است. نتایج پیشنهاد می کند عصاره الکلی M.communis دارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی هر دو رده سلولی Hela و MCF7 است.