مقاله بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۷۸۹ تا ۷۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئین
مقاله روغن
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: صدرآبادی حقیقی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر سطوح مختلف گوگرد بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب و هوایی مشهد در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل گوگرد بنتونیت در چهار سطح (صفر، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ کیلوگرم درهکتار) ودو رقم کلزا (زرفام و مودنا) بودند. نتایج نشان داد که افزایش گوگرد، سبب افزایش برخی از صفات رویشی مانند شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته گردید. مصرف گوگرد موجب افزایش تعداد غلاف، وزن هزار دانه همچنین میزان روغن و پروتئین و عملکرد دانه کلزا گردید. افزایش عملکرد دانه عمدتا ناشی از وزن هزار دانه و شاخص سطح برگ بود. واکنش دو رقم نسبت به گوگرد متفاوت بود. در حالی که در تیمار بدون گوگرد بین دو رقم از نظر عملکرد تفاوت معنی داری وجود نداشت درتیمار ۵۰۰ کیلو گرم گوگرد عملکرد دانه رقم زرفام نسبت به مودنا ۲۹٫۶۳ درصد افزایش یافت. بر اساس نتایج این آزمایش بین ارقام از نظر واکنش به کود گوگرد تفاوت چشمگیر وجود دارد. لذا ضرورت دارد در شرایط مختلف آب و هوایی ایران واکنش ارقام کلزا نسبت به این عنصر ارزیابی شود.