مقاله بررسی اثر سطوح مختلف شوری و آسکوربیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه (Foenicolum vulgare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سطوح مختلف شوری و آسکوربیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه (Foenicolum vulgare)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربیک اسید
مقاله جوانه زنی
مقاله رازیانه
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی کبودچشمه امید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانه زنی و استقرار گیاهچه یکی از حساس ترین دوره های زندگی گیاه است، که تحت تاثیر تنش های مختلف غیر زیستی بخصوص شوری قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر شوری و آسکوربیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی در آزمایشگاه دانشگاه پیام نور واحد باقر شهر، در سال ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل (۴×۴) در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول سطوح مختلف شوری۱۵ dS/m)  و ۱۰، ۵، ۰) و فاکتور دوم سطوح مختلف اسید آسکوربیک (۳۰ mM و ۲۰، ۱۰، ۰) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه در تیمار ۲۰ میلی مولار اسید آسکوربیک بدست آمد، افزایش سطوح شوری باعث کاهش شدید در صفات مورد بررسی شد. همچنین همبستگی بالایی بین طول ساقه چه و سرعت جوانه زنی مشاهد شد. تاثیر مثبت آسکوربیک اسید بر شوری ۱۰ دسی زیمنس بر متر بارزتر بود. بطور کلی می توان بیان کرد اعمال پیش تیمار اسید آسکوربیک برای بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه این گونه تحت شرایط شوری بالا قابل توجیه است.