مقاله بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتروژن
مقاله فسفر
مقاله تریتیکاله
مقاله عملکرد کمی وکیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پاشاکی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهدی کومله عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش عناصر غذایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی گیاه تریتیکاله رقم جوانیرو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. عامل اول مقادیر کود نیتروژن خالص در پنج سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار از اوره و عامل دوم مقادیر کود فسفر خالص در چهار سطح صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسفات به عنوان تیمارهای مورد بررسی منظور شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین مقادیر کود نیتروژن از نظر علوفه علوفه تر و خشک تفاوت معنی داری وجود داشت. مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را به ترتیب با میانگین ۲۲۱۶۶٫۷ و ۵۶۰۴٫۳ کیلوگرم در هکتار تولید کرد. مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار نیتروژن و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به ترتیب با میانگین های ۱۷٫۳۹ و ۱۴٫۷۸ درصد بیشترین میزان پروتئین خام را داشتند. بیشترین ماده خشک قابل هضم متعلق به تیمار مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به ترتیب با میانگین های ۶۲٫۷۰% و ۵۴٫۷۳% بود. مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن کمترین الیاف محلول در اسید و کمترین الیاف محلول در مواد خنثی را به ترتیب با میانگین ۲۵٫۶۱ و ۴۳٫۴۵ درصد داشتند. همچنین مصرف مقدار ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر بیشترین درصد خاکستر به ترتیب با میانگین های ۹٫۸۳ و ۸٫۶۲ به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد مصرف مقادیر ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۰۰ کیلوگرم فسفر در هکتار به دلیل افزایش عملکرد علوفه تر و خشک، ماده خشک قابل هضم، کاهش الیاف محلول در اسید، الیاف محلول در مواد در مواد خنثی و خاکستر برای کشت تریتیکاله رقم جوانیرو در منطقه گیلان قابل توصیه می باشند.