مقاله بررسی اثر سرترالین بر افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سرترالین بر افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته مغزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزی
مقاله سرترالین
مقاله افسردگی
مقاله کیفیت زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی زاده سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شعفی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: هریزچی قدیم سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: پیرزه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفی خاناو سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: ریختگرغیاثی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: سکته مغزی سندرمی است که با شروع اختلال نورولوژیک به مدت حداقل ۲۴ ساعت مشخص می گردد. مشکلات خلقی و به خصوص افسردگی از شایع ترین بیماری هایی است که در افراد دچار سکته مغزی بروز می کند. هدف اصلی این مطالعه عبارت است از بررسی تاثیر سرترالین در این بیماران در کاهش میزان ناتوانی جسمی و روانی ناشی از بیماری.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی راندوم شده با ۶۷ بیمار دچار سکته مغزی به مدت پیگیری نه ماه طولی با بررسی های هر سه ماه یک بار در بیمارستان رازی تبریز می باشد که از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی ناتینگهام و افسردگی بک جهت سنجش متغیرهای مطالعه استفاده شد و داده ها با آماره های t-Test، Mann withny، آزمون ضریب همبستگی پیرسون در SPSS 19 تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که با مصرف سرترالین میزان افسردگی در گروه مداخله کاهش یافته و کیفیت زندگی در این افراد افزایش یافته است و مصرف سرترالین در طول ۹ ماه از عود افسردگی پیشگیری نموده است. داده ها نشان دادند که همکاری در ویزیت مراجعات بعدی، همکاری در توان بخشی و بروز سکته مجدد در مورد دو گروه معنی دار نبوده و بین مصرف سرترالین و افزایش کیفیت زندگی همبستگی مثبت وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از سرترالین در بیماران دچار سکته مغزی علاوه بر تاثیر مستقیم در کاهش بروز و شدت افسردگی در بهبود کیفیت زندگی این بیماران نیز موثر است.