مقاله بررسی اثر سرب، آزوسپریلیوم و هیومیک اسید بر محتوی کلروفیل، وزن ریشه و اندام هوایی گیاه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سرب، آزوسپریلیوم و هیومیک اسید بر محتوی کلروفیل، وزن ریشه و اندام هوایی گیاه کلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرب
مقاله آزوسپریلیوم
مقاله هیومیک اسید
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد آزوسپریلیوم و هیومیک اسید بر محتوی کلروفیل، وزن ریشه و اندام هوایی گیاه کلزا(Brassica napus L.)  رقم Okapi آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام پذیرفت. عوامل آزمایشی شامل مصرف فلز سنگین سرب در ۴ سطح (۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم سرب در کیلوگرم خاک)، عامل تلقیح باکتریایی آزوسپریلیوم در دو سطح (عدم کاربرد و کاربرد) و هومیک اسید در ۲ سطح (عدم کاربرد و کاربرد ۸ گرم در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر ساده سرب، باکتری های محرک رشد و هیومیک اسید بر تمامی صفات مورد آزمون معنی دار و اثرات متقابل غیر معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد، کاربرد ۷۵۰ کیلوگرم در هکتار سرب به ترتیب با  3.68 g ،۰٫۹۴mg/Lو ۱۳٫۱۲g کمترین میزان کلروفیل کل و میانگین وزن خشک ریشه و اندام هوایی هر گیاه خردل را از خود نشان داد. در این شرایط به دنبال مصرف باکتری آزوسپریلیوم وزن خشک ریشه و اندام هوایی به ترتیب ۱۰ و ۶٫۵ درصد افزایش یافت. مصرف هیومیک اسید نیز موجب بهبود قابل توجه محتوی کلروفیل (۰٫۷۵ mg/L) a، کلروفیل (۰٫۳۹ mg/L) b و کلروفیل کل (۱٫۱۲ mg/L) گردید.