مقاله بررسی اثر سایه اندازی بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سایه اندازی بر انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله انتقال مجدد
مقاله عملکرد
مقاله سایه اندازی
مقاله محدودیت منبع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جاماسبی نیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر سایه اندازی بر انتقال مجدد، عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف برنج، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی مرکز خدمات کشاورزی شهرستان رضوانشهر انجام گرفت. طرح آماری مورد استفاده به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی بود. فاکتور رقم دارای دو سطح (هاشمی و هیبرید بهار I) و فاکتور اعمال تیمار سایه اندازی در چهار سطح شامل (سایه اندازی سبک، سایه اندازی متوسط، سایه اندازی سنگین و شاهد) که در سه تکرار انجام شد. در این تحقیق اعمال تیمارها از ده روز قبل از خوشه دهی شروع شد و تا ده روز بعد از خوشه دهی ادامه یافت. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که اعمال تیمارهای سایه اندازی بر روی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشچه در خوشه و وزن هزار دانه، در سطح ۱ درصد معنی دار شد. بیشترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد در رقم هیبرید بهار I با میانگین ۸۹۶۲٫۳ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد را رقم هاشمی با میانگین ۱۵۰۳٫۳ کیلوگرم در هکتار در شرایط استرس سایه اندازی سنگین دارا بود. تیمار سایه اندازی سنگین در هر دو رقم کمترین عملکرد را دارا بود. اعمال تیمارهای سایه اندازی بر انتقال مجدد ماده خشک ساقه و برگ در سطح ۱ درصد معنی دار شد. در بین اندام های هوایی ساقه بیشترین سهم انتقال مجدد را به عهده داشت. در بین ارقام تحت آزمایش هاشمی کمترین انتقال مجدد ماده خشک را دارا بود که احتمالا به دلیل کم بودن حجم مخزن و توانایی تولید منبع در این رقم، انتقال مجدد کمتری صورت گرفت. به طورکلی نتایج نشان می دهد که از میان ارقام موجود رقم هاشمی دارای محدودیت مخزن بیشتری نسبت به رقم هیبرید I می باشد.