مقاله بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشدی و کمیت و کیفیت اسانس گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۸۰۸ تا ۸۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای رشدی و کمیت و کیفیت اسانس گیاه مرزه (.Satureja hortensis L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Satureja hortensis
مقاله اسانس
مقاله کارواکرول
مقاله سالیسیلیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: روشن وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مرزه با نام علمی Satureja hortensis L. متعلق به خانواده نعناعیان، گیاهی علفی و یک ساله می باشد. به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید (SA) (شاهد، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر) بر رشد و خواص کمی و کیفی اسانس گیاه مرزه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید. تجزیه اسانس به وسیله دستگاه های GC و GC/MS، مشخص شد. نتایج نشان داد که وزن تر در تیمار ۲۰۰ میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید افزایش معنی داری را نسبت به شاهد نشان داد. میزان اسانس در شاهد %۳٫۱ و در ۲۰۰ میلی گرم در لیتر %۳٫۷ بود که این تفاوت معنی دار بود. ترکیب های اصلی شناسایی شده شامل کارواکرول، گاما – ترپینن، آلفا – ترپینن و پی – سیمن بودند. سالیسیلیک اسید باعث افزایش آلفا – ترپینن از %۴٫۴ (شاهد) به %۷٫۷ (۲۰۰ میلی گرم در لیتر)، بتا – میرسن از %۲٫۵ (شاهد) به %۴٫۳ (۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و پارا – سیمن از %۱٫۹ (شاهد) به %۲٫۵ (۲۰۰ میلی گرم در لیتر) و کاهش کارواکرول از %۴۴٫۸ (شاهد) به %۳۸٫۵ (۲۰۰ میلی گرم در لیتر) شد. نتایج نشان داد که سالیسیلیک اسید باعث تغییرات در کمیت و کیفیت اسانس می شود.