مقاله بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی ان مونومر تقویت شده با نانولوله کربنی چنددیواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سازگارکننده بر خواص نانو کامپوزیت اتیلن- پروپیلن دی ان مونومر تقویت شده با نانولوله کربنی چنددیواره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو کامپوزیت
مقاله نانو لوله کربنی چنددیواره
مقاله سازگارکننده EPDM-g-MAH
مقاله خواص مکانیکی
مقاله مشخصات پخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمه مولوی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: باقری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نادری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوکامپوزیت سه تایی بر پایه آمیخته اتیلن- پروپیلن دی ان مونومر (EPDM) و اتیلن- پروپیلن دی ان مونومر پیوند شده با مالئیک انیدرید (EPDM-g-MAH) با غلظت های متفاوت (۷-۰ قسمت وزنی) نانولوله کربنی چنددیواره (MWCNT) روی غلتک آزمایشگاهی تهیه شد. بررسی نقش EPDM-g-MAH به عنوان سازگارکننده و اثر غلظت های مختلف نانولوله کربنی روی خواص مکانیکی، رئولوژیکی و مشخصات پخت نانوکامپوزیت بررسی شد. رفتار پخت نانو کامپوزیت های تهیه شده با استفاده از رئومتر پخت لاستیک مطالعه شد. همچنین، ریزساختار نانوکامپوزیت ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی مشاهده شد. آزمون های رئولوژیکی نانوکامپوزیت ها نیز به وسیله تحلیل گر فرایند لاستیک انجام شد. مشاهده شد، با افزایش غلظت MWCNT در کامپوزیت سازگار شده، زمان پخت و زمان برشتگی آمیزه کاهش می یابد، در حالی که بیشینه و کمینه گشتاور افزایش نشان می دهد. این نتایج در توافق با اطلاعات حاصل از آزمون تورم نمونه هاست. با افزایش غلظت نانو لوله ها، کاهش تورم در حلال مشاهده شده که می توان به بهبود برهم کنش در فصل مشترک میان نانو لوله ها و ماتریس به سبب وجود سازگارکننده MAH-g-EPDM نسبت داد. مطالعات شکل شناسی سطح شکست حاکی از این مطلب بود که وجود سازگارکننده EPDM-g-MAH موحب بهبود پراکنش نانو لوله ها در ماتریس شده و پراکنش یکنواخت همراه با مقدار اندکی کلوخگی مشاهده شده است. از طرفی، وجود نانولوله ها در ماتریس سبب زبرترشدن سطح شکست شد. همچنین، خواص مکانیکی شامل استحکام کششی و ازدیاد طول تا پارگی نانوکامپوزیت EPDM/MWCNT سازگار شده نتایج بهتری را در مقایسه با کامپوزیت سازگار نشده نشان داد. خواص رئولوژیکی شامل مدول ذخیره (G¢) و گرانروی مختلط (h*) با افزایش غلظتMWCNT ، به ترتیب افزایش و کاهش یافت.