مقاله بررسی اثر زهر زنبورعسل بر تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون در موش صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر زهر زنبورعسل بر تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون در موش صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله استرادیول والرات
مقاله زهر زنبورعسل
مقاله آنتی مولارین هورمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پویان منش فریده
جناب آقای / سرکار خانم: نبیونی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نصری سیما
جناب آقای / سرکار خانم: نظری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده لطیفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) بیماری التهابی است. زهر زنبورعسل (HBV) حاوی طیفی از آنزیم ها و آمین های فعال بیولوژیکی است که اثرات ضد درد و ضدالتهابی آن بر این سندروم به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر HBV بر تغییرات هورمون آنتی مولارین (AMH)، تری گلیسیرید و LDL در موش های صحرائی مبتلا به PCOS است.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی ۶۳ سر موش صحرائی ویستار ماده صورت گرفت. جهت القاء PCOS، استرادیول والراتبه صورت تک مرحله ای زیرجلدی (۲mg/100gr وزن بدن) تزریق شد. پس از ۶۰ روز، ۰٫۲ میلی گرمHBV  حل شده در PBS به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت درون صفاقی به مدت ۱۰ روز تزریق گردید. سپس، موش ها کشته شدند و بافت تخمدانی گروه های کنترل، PCOS و PCOS تیمارشده با  HBVبرای مقایسه هیستولوژیک جمع آوری شد. سرم خون برای سنجش تغییرات سطوح لیپیدها و آنتی مولارین هورمون با روش الایزا جدا گردید.
نتایج: یافته های مطالعه کاهش قابل توجهی را درجسم زرد در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل و افزایش جسم زرد در گروه تحت درمان با  HBVدر مقایسه با گروه PCOS نشان داد. تری گلیسیرید و LDL در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل افزایش یافته در حالی که کاهش آن در گروه تیمار شده با HBV مشاهده شد. افزایش AMH در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل مشاهده شد، ولی در نمونه های تیمارشده با HBV کاهش نشان داد.
نتیجه گیری: در این بررسی می توان عنوان نمود که اثر مفید HBV بر روی PCOS ممکن است از طریق تاثیر بر بیان فاکتور AMH و کاهش میزان تری گلیسیرید و LDL باشد.