مقاله بررسی اثر زمان، روش آبیاری و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر زمان، روش آبیاری و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه جیرفت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله عملکرد غده
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله آبیاری بارانی
مقاله زمان آبیاری
مقاله الگوی کاشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی موسوی سیدعبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش با استفاده از کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در اراضی کشت و صنعت جیرفت در سال زراعی ۸۸ – ۱۳۸۷ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل روش آبیاری به عنوان عامل عمودی در ۲ سطح شامل آبیاری بارانی و قطره ای و زمان آبیاری به عنوان عامل افقی اصلی در دو سطح شامل آبیاری شبانه و روزانه و الگوی کاشت در ۳ سطح به عنوان عامل افقی فرعی شامل فاصله بین ردیف های کاشت ۷۵ سانتی متر با فاصله بین بوته ها ۲۰ سانتی متر، فاصله ردیف ها ۷۰ سانتی متر با فاصله بین بوته ها ۲۱٫۵ سانتی متر و فاصله بین ردیف ها ۶۵ سانتی متر و فاصله بین بوته ها ۲۳ سانتی متر و ارقام سیب زمینی به عنوان عامل فرعی فرعی در ۲ سطح شامل ارقام ورگو و سانته بود. نتایج نشان داد روش آبیاری بر عملکرد غده سیب زمینی و راندمان مصرف آب در سطح آماری ۱% اختلاف معنی داری را نشان داد و اثر آن بر تعداد غده و متوسط وزن غده در سطح ۵% معنی دار شد. زمان آبیاری فقط بر عملکرد غده و راندمان مصرف آب در سطح آماری ۵% اثر معنی داری را نشان داد. همچنین اثر الگوی کاشت بر عملکرد غده، وزن بیوماس و راندمان مصرف آب از لحاظ آماری در سطح ۱% معنی دار شد. اثر ارقام بر تمام صفات اندازه گیری شده در سطح ۱% معنی دار بود. حداکثر عملکرد غده سیب زمینی از روش آبیاری قطره ای به میزان ۵۰٫۱۴ تن در هکتار حاصل شد که نسبت به روش آبیاری بارانی ۲۲٫۳۷ تن در هکتار افزایش محصول داشت. آبیاری روزانه در مقایسه با آبیاری شبانه از عملکرد بالاتری برخوردار بود. بالاترین عملکرد سیب زمینی از رقم سانته با روش آبیاری قطره ای و زمان آبیاری روزانه و الگوی کاشت فاصله بین ردیف ها ۶۵ سانتی متر و فاصله بین بوته ها ۲۳ سانتی متر، معادل ۵۵٫۴۷ تن در هکتار بود که همین تیمار برای منطقه مناسب می باشد.