مقاله بررسی اثر ریتم های بیولوژیکی برحوادث ناشی از کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ریتم های بیولوژیکی برحوادث ناشی از کار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریتم های بیولوژیکی
مقاله روزهای بحرانی
مقاله خطاهای انسانی
مقاله مدل ریزن
مقاله حوادث ناشی از کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدواری منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیوریتم یکی از تازه ترین موضوع ها در حیطه شناسایی ارگونومی ذهن است که باشناخت جنبه های فکری، جسمی و روحی شخص می تواند در تقلیل حوادث ناشی از کار و اشتباهات بدون دلیل ظاهری بسیار موثر باشد.
روش کار: این تحقیق، مقطعی، گذشته نگر، کاربردی واز نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه مورد تحقیق کلیه افراد شاغل در شرکت تولید سیمان دلیجان درطی دو سال  1389و ۱۳۹۰ بود. در این پژوهش از روش همه شماری استفاده شد و در مجموع ۷۹ حادثه (کل حوادث اتفاق افتاده) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد موجود در واحد HSE شرکت جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار نچرال بیوریتم V3.02 برای روزهای حادثه بر اساس تاریخ حادثه و تاریخ تولد افراد نمودارهای بیوریتم رسم شده وخطاهای انسانی بر اساس مدل ریزن دسته بندی گردید و با استفاده از نرم افزار آماری Spss-w مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که ۴۰ درصد از حوادث در روزهای عادی و ۶۰ درصد بقیه در روزهای بحرانی سیکل بیوریتم افراد اتفاق افتاده است. خطاهای منجر به حادثه نشان داد که ۹۵% از حوادث اتفاق افتاده مربوط به خطاهای انسانی، ۵% بقیه مربوط به خطای تجهیزات و ۶۵٫۸ درصد از این خطاهای انسانی مربوط به لغزش هاست که طبق مدل ریزن در مرحله اجرای یک وظیفه اتفاق می افتاد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که روزهای بد و بحرانی سیکل بیوریتم افراد در بروز حوادث موثر است. بنابراین با آموزش و آگاهی کارگران از ریتم های بیولوژیکی و اثرات آن بر شرایط روحی، احساسی، فیزیکی و غیره، هر فرد می تواند در روزهایی که احساس می کند از لحاظ فیزیکی یا روحی روانی شرایط مناسبی ندارد، در برنامه ریزی کاری خود تغییراتی را اعمال نماید که تا حد امکان از بروز حادثه های احتمالی پیشگیری گردد.