مقاله بررسی اثر رنگ تله فرومونی و محل نصب آنها در میزان شکار جوانه خوار بلوط .Tortrix viridana L در سه استان کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر رنگ تله فرومونی و محل نصب آنها در میزان شکار جوانه خوار بلوط .Tortrix viridana L در سه استان کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط
مقاله فرومون
مقاله جوانه خوار بلوط
مقاله تله رنگی
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله Tortrix viridana

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آل منصور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش های پایش جمعیت و یا کنترل پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) استفاده از فرومون جنسی آن است. رنگ تله ها و محل نصب آنها روی درخت می تواند نقش موثری در میزان جلب حشره مورد نظر داشته باشد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر رنگ تله های فرومونی و همچنین تاثیر ارتفاع نصب آنها روی درختان در میزان شکار حشرات نر جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون جنسی آن در استان های آذربایجان غربی، کردستان و فارس انجام شد. در آزمایش نخست تیمارها شامل تله های دلتایی به رنگ های سفید، سبز، زرد و قهوه ای بود. در آزمایش دوم تله های دلتایی در بخش داخلی نیمه پایینی تاج درخت و بخش داخلی نیمه بالایی تاج درخت نصب شدند. تله ها هنگام ظهور اولین پروانه ها نصب و به فواصل هر هفته یک بار، پروانه های نر شمارش شده و تیمارها پس از تجزیه واریانس به روش دانکن و یا t-test مقایسه شدند. در مطالعه تاثیر رنگ تله، نتایج نشان داد که در استان آذربایجان غربی تله های سفید رنگ، بیشترین میزان جلب پروانه جوانه خوار بلوط را با میانگین ۱۶٫۶±۲۹۸٫۵ عدد پروانه (در مدت ۲۵-۲۰ روز) به ازا هر تله داشته و تفاوت معنی داری با میزان شکار سایر تله ها داشت. در استان های کردستان و فارس میزان شکار توسط تله ها تفاوت معنی داری نداشت. نتایج آزمایش دوم نشان داد که در استان آذربایجان غربی، تله هایی که در نیمه بالایی تاج درختان نصب شده بودند (با میانگین شکار ۸٫۰۷±۲۹۵٫۹ پروانه) نسبت به تله هایی که در نیمه پایینی تاج درختان نصب شده بودند (با میانگین ۷٫۰۵±۲۵۴٫۳ پروانه) به صورت معنی داری پروانه بیشتری شکار کردند. در استان های کردستان و فارس میانگین شکار در نیمه بالایی تاج و در نیمه پایینی تاج تفاوت معنی داری نداشت. بنابراین با توجه به نتایج به نظر می رسد کاربرد تله های دلتایی سفید رنگ در نیمه بالایی درختان کارآیی بیشتری را در جلب آفت داشته باشند.