مقاله بررسی اثر رنگ آمیزی بر استحکام خمشی سرامیک زیرکونیایی Zirkonzahn که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر رنگ آمیزی بر استحکام خمشی سرامیک زیرکونیایی Zirkonzahn
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام خمشی
مقاله زیرکونیا
مقاله رنگ آمیزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی خاصی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حاج میرآقا حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: آروین آرمیتا
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زیرکونیای خالص علی رغم استحکام بالا، به دلیل سفیدی رنگ مشکلاتی در تامین زیبایی مورد نیاز بیماران دارد. احتمال داده می شود افزودن مواد رنگی به زیرکونیا بر خصوصیات مکانیکی و میزان استحکام شکست آن تاثیرگذار باشد. تحقیق حاضر با هدف مقایسه میزان استحکام خمشی سرامیک Zirkonzahn به دنبال استفاده از رنگ های A3، B3 و D3 با حالت بدون رنگ آمیزی انجام شد.
مواد و روش ها: دیسک های سرامیکی Zirkonzahn به ابعاد ۱×۱۵mm طبق اصول استاندارد تهیه و به صورت تصادفی با استفاده از نمونه رنگ های A3، B3 و D3 رنگ آمیزی شدند (۱۰ عدد در هر گروه). ۱۰ نمونه نیز به عنوان گروه کنترل، بدون رنگ باقی ماندند. میزان استحکام شکست نمونه های با روش استحکام خمشی Biaxial و تست Piston on 3 balls محاسبه شد و برای تعیین عناصر موجود در نمونه های از آزمون EDX (Energy Dispersive X Ray) استفاده شد. داده های استحکام خمشی با آنالیز واریانس یک طرفه ارزیابی شدند.
یافته ها: استحکام خمشی نمونه های بدون رنگ آمیزی
۱۴۴۹٫۶±۳۰۰٫۲ مگاپاسکال، نمونه های A3، ۱۶۶۰٫۷±۱۶۸٫۴مگاپاسکال، B3، ۱۶۲۴٫۲±۲۸۲٫۱ مگاپاسکال و D3، ۱۴۹۶٫۳±۲۵۵٫۹مگاپاسکال برآورد گردید. هیچ تفاوت آماری معنی داری برحسب میزان استحکام خمشی در گروه های مختلف دیده نشد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد استحکام خمشی سرامیک Zirkonzahn تحت تاثیر عامل رنگ آمیزی یا نوع رنگ به کار رفته در آن نبوده است.