مقاله بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم شهریور ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر رازیانه بر سطح پرولاکتین سرم خون در مادران شیرده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولاکتین
مقاله رازیانه
مقاله شیردهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تدین میترا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری پوران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: نامجویان فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیر مادر، بهترین غذا برای شیرخواران محسوب می شود، زیرا نیازهای غذایی اساسی نوزاد را برطرف می کند. پرولاکتین برای شیردهی ضروری است. این هورمون با گیرنده های مربوطه که روی سلول های تولید کننده شیر در آلوئول ها قرار دارند، ترکیب شده و تولید شیر شروع می شود. تاکنون مطالعه ای مبنی بر اثر رازیانه بر پرولاکتین سرم خون در انسان انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر رازیانه بر پرولاکتین در انسان انجام شد تا بتواند به افزایش دانش جامعه مامایی یاری رساند.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مداخله ای قبل و بعد بود که در سال ۹۱ بر روی ۴۶ نفر در درمانگاه آسیاباد شهر اهواز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات فردی بود. نمونه ها، روزانه ۳ گرم رازیانه به صورت ۶ کپسول منقسم که هر کپسول حاوی ۵۰۰ میلی گرم پودر رازیانه بود، دریافت و به مدت ۱۵ روز بررسی شدند. پرولاکتین سرم خون آن ها در دو نوبت، قبل از تجویز رازیانه و ۱۶ روز بعد از تجویز رازیانه، بررسی شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) و آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف و آزمون ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزانp کمتر از ۰٫۰۰۱ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین میزان سطح پرولاکتین سرم خون قبل از مداخله
۶۴٫۵۵±۳۲٫۰۶ نانوگرم بر میلی لیتر و بعد از مداخله ۹۵٫۵۵±۶۵٫۹۰ نانوگرم بر میلی لیتر بود و میانگین اختلاف سطح پرولاکتین سرم خون قبل و بعد از مداخله ۳۰٫۹۹±۴۴٫۷۸ نانوگرم بر میلی لیتر بود که بر اساس آزمون آماری ویلکاکسون، اختلاف آماری معنی داری مشاهده شد (p<0.001).
نتیجه گیری: رازیانه به طور قابل توجهی، باعث افزایش سطح پرولاکتین سرم خون مادران شیرده می شود.