مقاله بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) بر جوانه زنی و رشد اولیه بادام کوهی (Amygdalus scoparia) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۶۸ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) بر جوانه زنی و رشد اولیه بادام کوهی (Amygdalus scoparia)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام کوهی
مقاله دگرآسیبی
مقاله درمنه کوهی
مقاله جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندتاج الدینی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی راد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تعیین اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه بادام کوهی (Amygdalus scoparia) و به صورت آزمایشگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تیمار عصاره آبی اندام هوایی درمنه کوهی در پنج غلظت ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۷۵ گرم در لیتر و آب مقطر (شاهد) در سه تکرار انجام و نتایج پس از تجزیه واریانس یک طرفه، مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن به عمل آمد. نتایج نشان داد بین میانگین خصوصیات مورد بررسی بادام کوهی در تمام تیمارهای اعمالی تفاوت معنی داری (a=0.05) وجود دارد به طوری که آستانه تاثیرپذیری برای متغیرهای طول ریشه چه و وزن خشک ساقه چه غلظت ۱۵ گرم در لیتر، برای متغیرهای درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر ریشه چه و وزن خشک ریشه چه غلظت ۳۰ گرم در لیتر و برای متغیرهای سرعت جوانه زنی و تعداد برگچه غلظت ۴۵ گرم در لیتر بود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد کمترین تاثیر را غلظت ۱۵ گرم در لیتر و بیشترین تاثیر را غلظت ۶۰ و ۷۵ گرم در لیتر بر صفات مورد بررسی بادام کوهی نسبت به شاهد دارد.