مقاله بررسی اثر دکورتیکاسیون بر بازسازی استخوان فک: یک مطالعه مقدماتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دکورتیکاسیون بر بازسازی استخوان فک: یک مطالعه مقدماتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیوند استخوان آلوئول
مقاله بازسازی استخوان
مقاله دکورتیکاسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنابیان نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمجیدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بیژنی علی
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ ستاری فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در میان روش های مختلف بازسازی نقایص موضعی استخوان، GBR (Guided Bone Regeneration) بهترین انتخاب بوده است. رگ سازی و فرآورده خونی جهت دستیابی به GBR مهم هستند و معمولا از عروق خونی موجود در استخوان ایجاد می شود. مطالعات حیوانی تاثیر دکورتیکاسیون بر بهبود نتایج GBR را یکسان گزارش نکرده اند. مطالعه مقدماتی حاضر با هدف ارزیابی موفقیت بازسازی استخوان با عمل دکورتیکاسیون استخوان و بدون آن انجام شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه Quasi experimental (مقدماتی) از بین بیماران ۵۰-۳۰ ساله، ۸ ناحیه بی دندانی از فک پایین که ارتفاع استخوان کافی و ضخامت باکولینگوالی ناکافی داشتند، جهت بازسازی قبل از جراحی ایمپلنت انتخاب شدند. طی جراحی مرحله اول ضخامت ریج استخوانی در فواصل ۲ و ۵ میلی متری کرست اندازه گیری شد. بازسازی با روش GBR بدون دکورتیکاسیون دیواره استخوانی باکال (جز در سه مورد از نمونه ها) انجام گردید. هفت ماه بعد، ضخامت ریج دوباره اندازه گیری و سپس بیوپسی انجام شد و پارامترهای بافت شناسی و هیستومورفومتری بررسی گردید. شاخص های توصیفی مطالعه و گزارش شد.
یافته ها: در نواحی بدون دکورتیکاسیون در فاصله ۲ و ۵ میلی متری از کرست، میانگین افزایش عرض بالینی ریج به ترتیب ۰٫۰۵±۰٫۲ و ۰٫۰۳±۰٫۶ میلی متر بود در صورتی که برای نواحی با دکورتیکاسیون به طور میانگین ۰٫۲۴±۰٫۳۳ و ۰٫۵۰±۲٫۵۰ میلی متر بود. در همه موارد تماس مستقیم زنوگرفت و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب بود.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر، انجام دکورتیکاسیون قبل از بازسازی افقی به روش GBR در فک پایین نتایج بهتری از نظر بازسازی استخوان فراهم می کند.