مقاله بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی با مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آبزیان و شیلات از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دوره های گرسنگی و رشد جبرانی با مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرسنگی
مقاله مخمر نانوایی
مقاله شاخص های رشد
مقاله بچه ماهی کپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژادشموشکی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مازینی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرورش موفقیت آمیز ماهیان (از جمله ماهی کپور) به قابلیت دسترسی به غذای مناسب جهت تغذیه بستگی دارد تا بتواند سلامتی و رشد را بخصوص در مراحل لاروی تضمین نماید. رشد جبرانی یک فاز از رشد سریع به دنبال محدودیت غذایی در اثر شرایط بحرانی است که در ماهیان مشاهده شده است. بدین منظور این آزمایش روی بچه ماهیان کپور با وزن متوسط ۰٫۶۶۸±۰٫۰۷۴ گرم و طول متوسط ۲٫۸۵±۰٫۱۸۱ سانتیمتر به مدت ۶ هفته و در ۵ تیمار و ۳ تکرار بصورت زیر انجام پذیرفت: تیمار ۱: کاملا سیری، تیمار ۲: یک هفته سیری-یک هفته گرسنگی با غذای معمولی، تیمار ۳: یک هفته سیری-یک هفته گرسنگی با استفاده از ۱۰۳ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر، تیمار ۴: یک هفته سیری-یک هفته گرسنگی با استفاده از ۱۰۶ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر، تیمار ۵: یک هفته سیری-یک هفته گرسنگی با استفاده از ۱۰۹ واحد تشکیل دهنده کلونی مخمر. نرخ غذادهی بر اساس ۱۰ درصد وزن بدن کل بچه ماهیان یک تکرار، در روز صورت پذیرفت. بچه ماهیان کپوردر طول دوره آزمایش با غذای تجاری و مخمر نانوایی تغذیه شدند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن بچه ماهی اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد .(P< 0.05) بطوریکه بیشترین افزایش وزن و طول را بچه ماهیان در تیمار ۱ داشتند. همچنین اختلاف معنی داری در تمامی شاخص های رشد و بازماندگی مشاهده شد .(P<0.05) نتایج نشان داد که گرسنگی باعث کاهش رشد بچه ماهیان کپور گردیده اما در رشد جبرانی استفاده از مخمر ساکرومایسس سرویزیه باعث جبران کاهش رشد ماهی بعد از دوران گرسنگی گردید.