مقاله بررسی اثر دارونما بر ادراک درد حین انجام جرم گیری و تسطیح سطح ریشه دندان ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دارونما بر ادراک درد حین انجام جرم گیری و تسطیح سطح ریشه دندان ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثر دارونما
مقاله جرم گیری دندان
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادافشار گلپر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: میرفرهادی نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاکنون مطالعات محدودی در زمینه اثر ضد درد دارونما در دندانپزشکی انجام گرفته است. این مطالعه با استفاده از جرمگیری و تسطیح ریشه (SRP) بعنوان مدل کلینیکی با هدف ارزیابی اثر ضد درد دارونما انجام شد.
مواد و روش ها: دراین کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکورو کنترل شده تعداد ۱۸۲ بیمار پس از اخذ رضایت نامه کتبی و ثبت خصوصیات دموگرافیک، در دو گروه دارونما و کنترل تحت درمان SRP قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسش نامه اضطراب در دندانپزشکی را تکمیل نمودند. بیماران با استفاده از بلوکهای تصادفی در دو گروه قرار گرفته در گروه دارونما نیم ساعت قبل از درمان کپسول دارونما را به عنوان داروی ضد درد دریافت کردند و درگروه کنترل دارویی دریافت نمیشد. میزان درد بلافاصله پس از انجام SRP در هر سکستانت با مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (VRS-5) و نیز به روش VAS اندازه گیری و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونهای آماری کای دو و Mann-U-Whitney به کمک نرم افزار آماری SPSS 19 انجام گرفت.
یافته ها: گروه مورد و شاهد از نظر سطح اضطراب، سن، جنس، عمق پاکت و سطح چسبندگی کلینیکی مشابه بودند. (P>0.05) میزان درد در معیار VAS و VRS-5 بین دو گروه دارونما و شاهد با استفاده از آزمون آماری تک متغیره تفاوت معنی دار آماری را نشان نداد. آنالیز همبستگی اسپیرمن بین دو مقیاس درد VAS و VRS -5 همبستگی معنی داری نشان داد (P<0.0001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میران درد در حین SRP با استفاده از دارونما کاهش نمی یابد.مطالعات بعدی به منظور حذف اثر عوامل مداخله گر میتوانند اثر واقعی دارونما را در کاهش درد آشکار ساخته و تحقیق حاضر را تکمیل نمایند.