مقاله بررسی اثر خشکه دارها در چرخه مواد غذایی اکوسیستم جنگل مطالعه موردی بخش چلیر از جنگل خیرود، نوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر خشکه دارها در چرخه مواد غذایی اکوسیستم جنگل مطالعه موردی بخش چلیر از جنگل خیرود، نوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لایه هوموسی
مقاله لایه معدنی
مقاله شاهد
مقاله خشکه دارها
مقاله اکوسیستم جنگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: مروی مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی امیری قوام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: نمیرانیان منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکه دارها منبع غذایی مناسبی در جنگل محسوب می شوند و با شرکت در چرخه مواد و رساندن مواد مغذی و حفظ رطوبت، محیط مساعدی را برای سبزشدن بذرها و رویش نهال ها فراهم می کنند. این مطالعه در بخش چلیر، چهارمین بخش تحت مدیریت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از جنگل خیرود نوشهر‎، که یک جنگل طبیعی است، برای بررسی اثر خشکه دارها بر خاک جنگل صورت گرفته است. در این تحقیق، جهت بررسی و مقایسه ازت کل، کربن کل، اسیدیته و نسبت C/N در دو لایه مختلف هوموسی و معدنی (در عمق ۱۰ سانتی متری) از خشکه دارها (با درجه پوسیدگی ۴) و جنگل (نمونه های شاهد فاقد خشکه دار) در ۱۲ تکرار نمونه برداری شد که پس از حمل و آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه فاکتورهای فوق اندازه گیری و رابطه C/N آنها نیز محاسبه گردید. آنالیز داده ها با آزمون t نشان داد که بین tN لایه هوموسی در خشکه دارها و نمونه های شاهد در سطح ۵ درصد و بین مقادیر tC، pH، C/N این لایه در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد و در لایه معدنی بین tN، tC و C/N بین آنها اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد دیده شد ولی اختلاف معنی داری در pH این لایه ها مشاهده نشد. همچنین آزمون مقایسه گروهی به طور کلی نشان داد که بین دو تیمار خشکه دار و شاهد در tC اختلاف معنی داری وجود دارد ولی در tN اختلاف معنی دار نیست.