مقاله بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه بخش مالی
مقاله اندازه دولت
مقاله حکمرانی خوب
مقاله داده های تابلویی پویا
مقاله گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحابی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصامی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امین پور خالد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می کند. سوال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته تری نسبت به بقیه کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده های آماری ۷۶ کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۶ بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تایید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تایید می کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.