مقاله بررسی اثر حلال دوتره و دمای آنالیز بر نظم فضایی پلی آلفا متیل استایرن بوسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حلال دوتره و دمای آنالیز بر نظم فضایی پلی آلفا متیل استایرن بوسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی آلفا متیل استایرن
مقاله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته
مقاله نظم فضایی
مقاله پلیمریزاسیون نوری
مقاله ریز ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش بررسی نظم فضایی و ریز ساختار پلی آلفا متیل استایرن با در نظر گرفتن شکافت کربن های گروه چهارم آلیفاتیک، چهارم آروماتیک و متیلن به وسیله روش های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته کربن (۱۳CNMR) در حلال های کلروفرم و تتراهیدروفوران دوتره مطالعه شده است. پلیمر شدن پلی آلفا متیل استایرن توسط روشن وری انجام شد. گمارش تمام توالی های فضایی پیک های کربن نوع چهارم آلیفاتیک، کربن نوع چهارم آروماتیک شکل توالی های پنج تایی و کربن متیلن به شکل توالی های شش تایی به وسیله NMR حالت مایع در حلال کلروفرم دوتره انجام شد. هم چنین افزایش دمای طیف گیری NMR اثرات مشهودی بر روی شکافتگی پیک ها می گذارد. مدل های آماری برنولی و مارکوف مرتبه اول برای نمونه سنتز شده محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شد. مقدار احتمال وجود توالی مزو برای پلیمر سنتز شده ۰٫۲۳۴ محاسبه شد. مقایسه نتایج تجربی با مدل های آماری برنولی و مارکوف مرتبه اول نشان می دهد که نتایج تجربی با مدل برنولی مطابقت بیش تری دارند. در نهایت نشان داده شده است که حلال دوتره متفاوت روی تفکیک و شکافتگی سکانس های سندیو تاکتیک و ایزوتاکتیک اثر می گذارد.