مقاله بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی بر پارامترهای هیستولوژیک بیضه در رت های تیمار شده با داکسوروبیسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی بر پارامترهای هیستولوژیک بیضه در رت های تیمار شده با داکسوروبیسین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرماتید
مقاله داکسوروبیسین
مقاله سیستم تولیدمثل نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادکوبه هزاوه پوران
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتر سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدداوود
جناب آقای / سرکار خانم: صلابت علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: داروی ضد سرطان داکسوروبیسین علی رغم کاربرد گسترده، دارای اثرات سمی بر قسمت های مختلف بدن از جمله اندام های جنسی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی برسمیت تولیدمثلی القا شده توسط داکسوروبیسین بود.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی رت های نر بالغ ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل یک گروه کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل سالین دریافت کرد، در حالی که گروه های تجربی به ترتیب (داکسوروبیسین ۶ میلی گرم بر کیلوگرم)، نانواکسید روی (۵ میلی گرم بر کیلوگرم)، و داکسوروبیسین همراه با نانواکسید روی دریافت نمودند. رت ها به مدت ۳ روز تحت تیمار قرار گرفتند. ۲۸ روز پس از پایان تیمار تغییرات بافتی سیستم تناسلی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: داکسوروبیسین در گروه تجربی ۱ سبب درهم ریختگی اپی تلیوم ژرمینال، دفرمه شدن سلول ها و افزایش فضای بینابینی شد. همچنین تعداد اسپرماتوسیت های اولیه، اسپرماتیدها و سلول های لایدیگ در این گروه نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. شاخص تمایز توبولی (TDI) و شاخص اسپرمیوژنز ( (SPIنیز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار پیدا کرد، درحالی که درصد توبول های تخریب شده افزایش نشان داد. استفاده مشترک نانواکسید و داکسوروبیسین توانست اختلالات فوق را بطور معنی داری بهبود بخشد.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نقش نانواکسید روی را در ممانعت از سمیت القا شده توسط داکسوروبیسین در سیستم تولیدمثل نر نشان می دهد.