مقاله بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (.Matricaria chamomilla L) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه (.Matricaria chamomilla L) بر سمیت پاراکوات در خون موش صحرایی نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله پاراکوات
مقاله رت
مقاله گونه های فعال اکسیژن دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ذیجود سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: چهرگانی عبدالکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پاراکوات عمدتا به عنوان علف کش به کار می رود و سمیت آن از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن دار Reactive Oxygen Species می باشد. بابونه گیاهی از تیره کاسنی می باشد که به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئیدی خواص آنتی اکسیدانی دارد.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی بابونه در سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات در رت بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۰ راس موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی ۱۸۰ تا ۲۵۰ گرم به طور تصادفی به ۴ گروه تقسیم شدند. گروه اول نرمال سالین، گروه دوم پاراکوات به میزان۵ mg/kg/day ، گروه عصاره هیدروالکلی گل بابونه به میزان ۵۰ mg/kg/day و گروه چهارم عصاره بابونه و پاراکوات (۵ + ۵۰ mg/kg/day) با هم به صورت گاواژ به مدت ۷ روز دریافت نمودند. سپس در نمونه خون آن ها، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همانند گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، پراکسیداسیون لیپیدی (LPO) و ظرفیت آنتی اکسیدان های تام (TAC) اندازه گیری شد.
نتایج: پاراکوات LPO میزان و فعالیت آنزیم های SOD، GPx را در نمونه خون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داد p<0.05. پاراکوات TAC را نیز در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داد p<0.05. عصاره بابونه به طور معنی داری تغییرات القاء شده در اثر پاراکوات را بهبود بخشید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات توسط مواد آنتی اکسیدانی همانند گیاه بابونه بهبود یابد.